SP OŁAWA

naglowek-cover.png
Baner nagłówkowyBaner nagłówkowyBaner nagłówkowy
Miasto Oława
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice
Gmina Oława
Gmina Domaniów
Temperatura powietrza
13,8°C
Temperatura odczuwalna
11,4°C
  Wilgotność powietrza
51,0%
  Ciśnienie Atmosferyczne
1 005,5hPa
         Prędkość wiatru
6,1m/s
Kierunek wiatru
W
meteo stacja
meteo
Punkty szczepień w powiecie.jpg
Kolejka KM.png
Portal mapowy.png
Przewodnik.png
Lex2.png
BZK.png
Biuro rzeczy.png
Dyzury aptek2.png
Patronat2.png
Album przyroda powiatu.png
Powiat w liczbach2 - baner.png
PCPR.png
PUP.png
PZD.png
RODO5.png
EPUAP.png
Baner1.png
ZPP2.png
baner info3.png
Dziennii.png
grafika
Film promujący modernizację dawnego internatu
Piątek  /  28-11-2014  /  Ilość wyświetleń: 1095

Powiat oławski zmienia się dzięki środkom zewnętrznym

Prezentujemy film promujący kolejne etapy i efekty termomodernizacji budynku dawnego internatu, który mieści się przy ulicy Kutrowskiego w Oławie. Obiekt zmienił swój wygląd zewnętrzny nie do poznania. Jednak najważniejszym celem przedsięwzięcia było zmniejszenie poboru energii cieplnej i ponoszonych kosztów. Na zadanie inwestor, czyli samorząd Powiatu Oławskiego, otrzymał dofinansowane z funduszy norweskich

Prace budowlane w dawnym internacie dobiegają już końca. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 1.255.088,42 zł. Na poprawę efektywności energetycznej obiektu samorząd powiatowy pozyskał środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. W związku z powyższym inwestor uzyskał maksymalne wnioskowane wsparcie, w wysokości 1.115.024 zł, co stanowi 80% kosztów modernizacji.

Umowę z wykonawcą - firmą Komtech z Nowego Sącza, Powiat Oławski zawarł w dniu 16 września 2014 roku. Powiat przekazał plac budowy wykonawcy 26 września. Zakres prac objętych zamówieniem obejmował w szczególności roboty: elewacyjne, w zakresie stolarki budowlanej, ciesielskie, dachowe, instalacyjne elektryczne w zakresie instalacji odgromowej oraz roboty instalacyjne w zakresie C.O. i C.W.U. (wymiana i uruchomienie instalacji). Przy okazji wykonano, naprawiono i udrożniono instalację odbioru wody deszczowej, odprowadzającej wody opadowe z terenu Zespołu Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych w Oławie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Projekt jest kolejnym przedsięwzięciem tego typu, realizowanym w jednostkach prowadzonych przez samorząd powiatowy. Przyczyni się do efektywniejszego gospodarowania energią i optymalizacji ponoszonych kosztów. Wcześniej m.in. przeprowadzono termomodernizację obiektów, w których mieszczą się trzy szkoły ponadgimnazjalne (Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Jana III Sobieskiego w Oławie, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie oraz Zespół Szkół w Jelczu – Laskowicach).

- Jednym ze strategicznych działań samorządu Powiatu Oławskiego, będącego organem prowadzącym szkoły ponadgimnazjalne, placówki opiekuńczo-wychowawcze i inne oświatowe, należała w minionym czteroleciu prowadzona na szeroką skalę modernizacja infrastruktury tych jednostek - mówi starosta Zdzisław Brezdeń. - Powiat zrealizował przedsięwzięcia poprawiające warunki ich pracy i standardy funkcjonowania. Kolejne termomodernizacje przyczyniają się do osiągnięcia efektu ekologicznego. Przede wszystkim jednak ograniczone zostaną wydatki z budżetu powiatu, bo budynki będą potrzebować mniej energii do ogrzania, co bezpośrednio przełoży się na niższe rachunki. Oszczędności w tym obszarze oraz promowanie odnawialnych źródeł energii stanowią dobry kierunek działań samorządu powiatowego – przekonuje starosta.

Dodatkowo poprzez ocieplenie ścian zewnętrznych budynek uzyskał odświeżony, estetyczny wygląd. - Termomodernizacja obiektu pozwoli nam w sposób bardziej efektywny gospodarować energią w obu obiektach przy ulicy Kutrowskiego (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie wraz z salą gimnastyczną, gdzie termomodernizację przeprowadzono wcześniej) oraz w budynku byłego internatu - mówi starosta Zdzisław Brezdeń. - W przyszłości istniejąca kotłownia zasili także planowany obiekt warsztatów szkolnych. Działania te sprawią również, że w sposób znaczący poprawi się estetyka całego obiektu i jego najbliższego otoczenia.

Zmodernizowany obiekt jest w zarządzie Zespołu Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych w Oławie. ZPR-S jest placówką całoroczną, pełniącą całodobową opiekę nad dziećmi.

Celem realizacji projektu jest poprawa efektywności energetycznej i adaptacja obiektu, w którym zlokalizowane są obecnie: ZPR-S (w jego skład wchodzą: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Oławie, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Oławie, Gimnazjum Specjalne Nr 2 w Oławie, Gimnazjum Specjalne Nr 3 w Oławie) oraz Biblioteka Pedagogiczna i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli tzw. fundusze norweskie i fundusze EOG) są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom UE. Fundusze te są związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz z jednoczesnym wejściem naszego kraju do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE + Islandia, Liechtenstein, Norwegia). W zamian za pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej (choć nie są jej członkami). Obecnie jest realizowana druga edycja funduszy norweskich i EOG (lata 2009 - 2014). Poprzednia edycja dotyczyła okresu 2004-2009.

---

Film promoting the former dormitory modernisation

The Oława County is changing thanks to external funds

We are presenting a film promoting the subsequent stages and effects of the thermal efficiency improvement of the former dormitory building, which is located at ulica Kutrowskiego in Oława. The facility has changed its external appearance beyond recognition. Nonetheless, the most important goal of the undertaking has been lowering the thermal energy consumption and the costs borne. For the performance of the project, the investor, namely the Oława County self-government, has received co-financing from the Norwegian funds

The construction works in the former dormitory are coming to an end. The total cost of the undertaking is PLN 1,255,088.42. For the purpose of improving the facility’s energy efficiency, the County self-government obtained the funds from the Financial Mechanism of the European Economic Area 2009-2014. In connection with the foregoing, the investor has received the maximum aid applied for in the amount of PLN 1,115,024, which constitutes 80% of the modernisation costs.

The Oława County concluded the contract with the contractor, Komtech company from Nowy Sącz, on 16 September, 2014. The County handed over the construction site on 26 September. The scope of works covered by the order, encompassed, in particular the following works: elevational works, works within the scope of woodwork, carpentry works, roof works, electrical installations within the scope of lightning protection installation as well as installation works in terms of central heating and domestic hot water (replacement and start-up of the installations). Alongside the above, the rainwater collection installation, draining precipitation waters from the area of the Resocialization and Sociotherapeutic Facilities in Oława and the Continuing Professional Development Centre, was repaired and declogged.

The project is another undertaking of this type, implemented in units as run by the County self-government. It will contribute to managing power more effectively and optimising the costs borne. Earlier, among others, the thermal efficiency improvement of the facilities housing three upper-secondary schools (the No. 1 Jan III Sobieski Comprehensive School in Oława, the Continuing Professional Development Centre in Oława and the School Complex in Jelcz – Laskowice.

“One of the strategic actions of the Oława County self-government, being the body which runs the upper-secondary schools, educational care and other educational facilities, was a large-scale modernisation of the infrastructure of those units conducted in the last four-year period,” says the staroste, Zdzisław Brezdeń. “The County performed projects improving the conditions of their work and the standards of their operation. The subsequent thermal efficiency improvements contribute to accomplishing the ecological effect. Above all, however, the disbursements from the County budget will be limited, as the buildings will need less energy for heating, which, in turn, will directly translate to lower bills. The savings in this area and promoting renewable energy sources constitute a good direction of the County self-government’s activities,” the staroste claims.

In addition, by insulating the external walls, the building received a more fresh and aesthetic look. “The thermal efficiency improvement of the facility will enable us to manage energy in both the facilities at ul. Kutrowskiego (The Continuing Professional Development Centre in Oława along with a gymnasium, where the thermal efficiency improvement was carried out earlier) as well as in the building of the former dormitory more effectively,” explains Zdzisław Brezdeń, the starost. “In the future, the existing boiler room will also power the school workshops facility planned. Those activities will also significantly improve the aesthetics of the entire facility as well as of its immediate surroundings.”

The modernised facility is managed by the Resocialization and Sociotherapeutic Facilities in Oława. The RSF is a year-long facility, extending 24-hour care over children.
The aim of the project performance is to improve the energy efficiency and adapt the facility, in which the following are currently located: the RSF (it is made up by: the Youth Sociotherapeutic Centre in Oława, the Youth Educational Centre in Oława, the No. 2 Special Middle School in Oława, the No. 3 Special Middle School) as well as the Pedagogical Library and the County Construction Supervision Inspectorate.

The Norwegian Financial Mechanism and the Financial Mechanism of the European Economic Area (that is the so-called Norwegian funds and the EEA funds) are a form of a non-refundable foreign aid granted by Norway, Iceland and Liechtenstein to new EU members. The funds are related to Poland’s accession to the European Union and to our country’s simultaneous entry into the European Economic Area (EU + Iceland, Liechtenstein, Norway). In exchange for the financial aid, the donating countries benefit from access to the European Union’s internal market (although they are not its members). At the moment, a second edition of the Norwegian funds and EEA (years 2009-2014) is being performed. The previous edition concerned the period between 2004 and 2009.

Film przedstawiający etapy termomodernizacji / Film presenting the stages of thermal efficiency improvemen

 

Fot.: Budynek dawnego internatu przed termomodernizacją. / Photo: Former dormitory building before the thermal efficiency improvement.

 

Stan prac na dzień 1 października 2014 r. / Status of the works as at 1 October, 2014

 

Stan prac na dzień 3 listopada 2014 r. / Status of the works as at 3 November, 2014.

 

Stan prac na dzień 24 listopada 2014 r. / Status of the works as at 24 November, 2014.

 

 


 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ