SP OŁAWA

naglowek-cover.png
Baner nagłówkowyBaner nagłówkowyBaner nagłówkowy
Miasto Oława
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice
Gmina Oława
Gmina Domaniów
Temperatura powietrza
13,8°C
Temperatura odczuwalna
11,4°C
  Wilgotność powietrza
51,0%
  Ciśnienie Atmosferyczne
1 005,5hPa
         Prędkość wiatru
6,1m/s
Kierunek wiatru
W
meteo stacja
meteo
Punkty szczepień w powiecie.jpg
Kolejka KM.png
Portal mapowy.png
Przewodnik.png
Lex2.png
BZK.png
Biuro rzeczy.png
Dyzury aptek2.png
Patronat2.png
Album przyroda powiatu.png
Powiat w liczbach2 - baner.png
PCPR.png
PUP.png
PZD.png
RODO5.png
EPUAP.png
Baner1.png
ZPP2.png
baner info3.png
Dziennii.png
Informacje dotyczące RODO w starostwie
Piątek  /  26-04-2019    

Informujemy, że Starosta Oławski zapoznał pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie z nową dokumentacją ochrony danych osobowych wynikającą z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119/1)RODO

Starosta jako administrator danych osobowych wdrożył Politykę bezpieczeństwa informacji i Instrukcję zarządzania systemem informatycznym będące wykazem praw, reguł i praktycznych doświadczeń regulujących sposób zarządzania, ochrony i dystrybucji danych osobowych wewnątrz instytucji. Polityka obejmuje całokształt zagadnień związanych z problemem zabezpieczania danych osobowych przetwarzanych zarówno tradycyjnie jak i w systemach informatycznych. Wskazuje działania przewidziane do wykonania oraz sposób ustanowienia zasad i reguł postępowania koniecznych do zapewnienia właściwej ochrony przetwarzanych danych osobowych.

W związku z powyższym realizując obowiązek informacyjny wynikający z RODO, Administrator Danych Osobowych Starostwa Powiatowego w Oławie, uprzejmie informuje, że:

  • Administratorem danych jest Starosta Oławski z siedzibą przy ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława;
  • Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z celem określonym w składanym wniosku;
  • Dane będą udostępniane wyłącznie Starostwu Powiatowemu w Oławie;
  • Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Starostwa Powiatowego w Oławie;
  • Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niezrealizowaniem usługi;
  • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
  • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny;
  • Dane podawane są dobrowolnie.

 

Wybrane zadania Inspektora Ochrony Danych.

Inspektor Ochrony Danych realizuje zadania w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych, w szczególności:

1) informuje administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia oraz innych przepisów o ochronie danych i doradzanie im w tym zakresie ;

2) monitoruje przestrzeganie rozporządzenia oraz innych przepisów o ochronie danych oraz polityki bezpieczeństwa informacji i instrukcji zarządzania systemem informatycznym, podejmuje działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;

3) udziela na żądanie zaleceń co do skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 rozporządzenia;

4) współpracuje z organem nadzorczym;

5) pełni funkcję punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami , o których mowa w art.36 rozporządzenia oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach;

6) prowadzi oraz aktualizuje dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych;

7) prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych oraz pozostałą dokumentację z zakresu ochrony danych;

8) podejmuje odpowiednie działania w wypadku naruszenia systemu ochrony danych osobowych;

9) prowadzi rejestr naruszeń ochrony danych osobowych zgodnie z art. 33 ust 5 rozporządzenia;

10) prowadzi rejestr czynności przetwarzania danych osobowych zgodnie z art.30 ust 1 rozporządzenia

11) dokonuje sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych z rozporządzeniem oraz polityką bezpieczeństwa informacji i instrukcją zarządzania systemem informatycznym i innymi przepisami o ochronie danych osobowych zgodnie z przedłożonym ADO corocznym planem sprawdzeń oraz sporządza ze sprawdzenia stosowne sprawozdania, które przedkłada ADO do zapoznania i wdrożenia środków naprawczych;

12) nadzoruje udostępnianie danych osobowych odbiorcom danych i innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa;

13) prowadzi rejestr umów powierzenia przetwarzania danych osobowych

 

Co to jest RODO i cel jego wprowadzenia?

RODO to skrót od Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, inny skrót często spotykany to GDPR (General Data Protection Regulation). Pełna nazwa aktu, który regulować będzie przetwarzanie danych osobowych to: „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.

Główny cel wprowadzenia RODO to zmniejszenie zróżnicowania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych między poszczególnymi krajami UE oraz zwiększenie zabezpieczeń przetwarzania ochrony danych osobowych, tak by przepisy prawa nadążały za zmieniającą się technologią.

 

Od kiedy obowiązuje RODO?

27.04.2016r. Parlament Europejski przyjął w drodze rozporządzenia zmianę prawa o ochronie danych osobowych. Wszystkie kraje Unii Europejskiej, w tym i Polska muszą dostosować swoje prawo do nowych przepisów, które będą bezpośrednio stosowane od 25.05.2018r.

Nowe przepisy obowiązywać będą w sposób bezpośredni, co oznacza, że nie będą wymagać krajowej implementacji (wdrożenia) niezależnie od obowiązującej obecnie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, która zostanie całkowicie zmieniona celem dostosowania jej do RODO.

 

Co to są dane osobowe?

Są to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;.

W praktyce mogą to być wszelkie dane dotyczące osoby fizycznej. Warto pamiętać, że dane osobowe możemy znaleźć nie tylko w dowodzie osobistym czy paszporcie. Danymi będą również numer telefonu czy adres email, a więc informacje, które często nie są chronione z należytą starannością.

RODO

Fot.: W dniu 24 maja Starosta Oławski (Administrator Danych Osobowych) zapoznał pracowników starostwa z nową dokumentacją ochrony danych osobowych (RODO).

 

RODO

Fot.: Starosta Oławski (ADO), realizując obowiązek informacyjny wynikający z RODO, podpisał dokumenty dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

RODO

Fot.: Starosta Oławski (ADO), realizując obowiązek informacyjny wynikający z RODO, podpisał dokumenty dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

RODO

Fot.: Starosta Oławski (ADO), realizując obowiązek informacyjny wynikający z RODO, umieścił w pomieszczeniu starostwa tablicę informacyjną dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

RODO

Fot.: Starosta Oławski (ADO), realizując obowiązek informacyjny wynikający z RODO, umieścił w pomieszczeniu starostwa tablicę informacyjną dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 


 

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ