SP OŁAWA

naglowek-cover.png
Baner nagłówkowyBaner nagłówkowyBaner nagłówkowy
Miasto Oława
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice
Gmina Oława
Gmina Domaniów
Temperatura powietrza
13,8°C
Temperatura odczuwalna
11,4°C
  Wilgotność powietrza
51,0%
  Ciśnienie Atmosferyczne
1 005,5hPa
         Prędkość wiatru
6,1m/s
Kierunek wiatru
W
meteo stacja
meteo
Punkty szczepień w powiecie.jpg
Marzec 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Kolejka KM.png
Portal mapowy.png
Przewodnik.png
Lex2.png
BZK.png
Biuro rzeczy.png
Dyzury aptek2.png
Patronat2.png
Album przyroda powiatu.png
Powiat w liczbach2 - baner.png
PCPR.png
PUP.png
PZD.png
RODO5.png
EPUAP.png
Baner1.png
ZPP2.png
baner info3.png
Dziennii.png
grafika
Podsumowanie działalności V kadencji Rady Powiatu w Oławie (2014-2018) - część II
Czwartek  /  18-10-2018  /  Ilość wyświetleń: 2635

W niniejszym materiale prezentujemy kolejne obszary istotne z punktu widzenia rozwoju lokalnego, które zrealizował samorząd powiatowy. Informacje te wskazują, że lata 2014-2018 to wyjątkowo udany okres rozwoju powiatu oławskiego...

Pierwsza część raportu, podsumowująca realizację zadań w minionym czteroleciu, którą już wcześniej opublikowaliśmy na stronie internetowej powiatu, dotyczyła m.in. największej inwestycji w 20-letniej historii powiatu - budowy Centrum Edukacyjno-Rewalidacyjnego z Zespołem Szkół Specjalnych w Oławie, modernizacji i rozszerzania działalności szpitala powiatowego, a także działań patriotycznych, kulturalnych i społecznych, popularyzowanych i wspieranych przez powiat (czytaj więcej - część I).

Samorząd aktywnie pozyskiwał środki pozabudżetowe, na rozwój infrastruktury powiatowej i prowadził racjonalną gospodarkę finansową. Zrealizowano szereg inwestycji, remontów i innych zadań, mających fundamentalne znaczenie dla codziennego życia mieszkańców. Otwartością, lepszą bazą, nowoczesną infrastrukturą i sprzyjającym klimatem inwestycyjnym powiat przyciąga przedsiębiorców. Jest miejscem, w którym coraz lepiej się żyje, pracuje, chętniej inwestuje i spędza wolny czas. Powiat oławski jest więc wygodny dla mieszkańców, przyjazny dla turystów i otwarty dla inwestorów!

Szanowni Państwo! Dobiega końca V kadencja Rady Powiatu i Zarządu Powiatu, w latach 2014-2018, pracujących na rzecz rozwoju społeczności lokalnej. W minionym czteroleciu Zarząd Powiatu w Oławie prowadził konsekwentną, harmonijną i spójną politykę rozwoju zarządzanych obszarów, co przełożyło się na wzrost atrakcyjności całego powiatu, a w konsekwencji na poprawę warunków życia mieszkańców. Wyremontowane i zadbane szkoły, nowocześniejsza baza sportowa, polepszająca się infrastruktura drogowa, ustabilizowana stopa bezrobocia, podnosząca się jakość i dostępność do usług medycznych - to dowód na to, że obraliśmy właściwy kierunek działań.

Zdzisław Brezdeń
STAROSTA OŁAWSKI

Radni RP

Fot.: Radni Rady Powiatu V kadencji.

To już 20 lat!

Samorząd powiat oławskiego, obchodzący w tym roku jubileusz 20-lecia istnienia, reaktywowany w 1998 roku, (po likwidacji w 1975), w wyniku reformy administracji publicznej, był inicjatorem, wykonawcą i partnerem wielu przedsięwzięć i projektów - począwszy od inwestowania w kapitał ludzki, po zadania infrastrukturalne. Warto tu zobrazować skalę wzrostu dochodów i wydatków budżetu powiatowego w minionym dwudziestoleciu. W uchwale budżetowej na 1999 rok dochody i wydatki wyniosły 24.522.280 zł. Natomiast w planie budżetu powiatu oławskiego na 2018 rok (wg stanu na dzień 4 października 2018) dochody wynoszą 75.323.902 zł, a wydatki 81.330.396 zł. Jest to zatem niemal trzyipółkrotny wzrost. Powiat poszukuje konsekwentnie własnego charakteru, aby dla następnych pokoleń być jeszcze lepszym miejscem do życia, pracy i wypoczynku. Jubileusz 20-lecia istnienia, obchodzony przez wspólnoty powiatowe, koresponduje z doniosłą rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę. Odbudowa samorządu oceniana jest jako jedno z zasadniczych osiągnięć dokonanych w minionym stuleciu. Obecny 2018 rok, będący rokiem Niepodległej, jest zatem znakomitą okazją do świętowania wydarzeń z przeszłości, a także zachętą do budowania wspólnej przyszłości. Dlatego jesteśmy dziś myślami z Ojcami-Architektami wolnej i niepodległej Polski. Pamiętamy, że Polacy, wspólnym wysiłkiem politycznym, militarnym, kulturalnym, gospodarczym i społecznym, nie tylko odzyskali niepodległość, utraconą ponad wiek wcześniej, lecz również stworzyli fundament nowoczesnego państwa. Rozwój wolnej i samorządowej Polski, jest cennym spadkiem, ale i wielkim wyzwaniem, aby to wspólne dobro pielęgnować w sztafecie pokoleń. Efekty 20-letniej działalności całego samorządu dobrze służą społeczności lokalnej naszego powiatu. Jego rozwój jest znacznie szybszy, dzięki licznym inwestycjom i przedsięwzięciom.

- Samorząd powiatowy, którym kieruję od 2010 roku, dokonał ogromnego wysiłku inwestycyjnego, aby skalą rozbudowy oraz modernizacji infrastruktury technicznej i społecznej dotrzymać kroku rosnącemu zapotrzebowaniu mieszkańców - podkreśla starosta Zdzisław Brezdeń.

Drogi powiatowe – wygodniejsze i bezpieczniejsze

Powiat oławski obejmuje swoim zasięgiem 239,520 km dróg zamiejskich i 29,293 km miejskich (ulice w Oławie i w Jelczu-Laskowicach). Łącznie powiat oławski posiada sieć 61 dróg powiatowych, o długości 268,513 km. Strategicznym zadaniem samorządu powiatu oławskiego w latach 2014-2018 była poprawa jakości systemu komunikacyjnego, zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu jazdy, w przemieszczaniu się na lokalnych drogach.

W całym powiecie wykonano przebudowę i budowę dróg, chodników oraz infrastruktury technicznej - na łącznej długości około 24,7 km, w tym przebudowano dwa mosty - jeden w ciągu drogi nr 1571D, przy ul. Zwierzynieckiej w Oławie i drugi – kamienny - w ciągu drogi nr 1561D w Niemilu.

Samorząd powiatowy postawił na otwartość i dostępność, usprawnienie obsługi komunikacyjnej w podstrefach oraz dojazd do autostrady i drogi S-8. Przedsięwzięcia drogowe, realizowane w kluczowych miejscach, przyczyniają się do zwiększenia płynności komunikacyjnej. Wpływa to z kolei na podniesienie poziomu bezpieczeństwa pieszych i kierowców, aktywizację gospodarczą, ruch turystyczny i wzrost atrakcyjności całego powiatu, a w rezultacie znacząco poprawia warunki życia mieszkańców. Z każdym rokiem przeznaczane są coraz większe pieniądze z budżetu na budowę i modernizację dróg, jednak potrzeby nadal są ogromne. Dlatego samorząd powiatowy pozyskuje na ten cel środki zewnętrzne. Wiele zadań drogowych zrealizowano przy współudziale zewnętrznych środków finansowych – samorządów gminnych, a w szczególności gminy wiejskiej Oława oraz gminy Jelcz-Laskowice, wojewódzkich, rządowych, także funduszy unijnych. Powiat konsekwentnie rozwiązuje problemy komunikacyjne, m.in. poprzez ułatwienie dojazdu z regionu do naszego powiatu. W tym celu przebudowano i zmodernizowano, przy współpracy z wojewodą i gminą, drogę w kierunku Oleśnicy, a także powiat zajął się przebudową wylotu w stronę zjazdu na autostradę w Karwianach. Planuje się przebudowę wylotu na autostradę w Przylesiu.

Do strategicznych zadań drogowych oławskiego samorządu powiatowego, należały m.in.:

* poprawa dostępności komunikacyjnej między województwem dolnośląskim a opolskim, polegająca na usprawnieniu połączenia dróg wojewódzkich nr 455 i 396 z drogą krajową nr 39 (przebudowa drogi powiatowej nr 1549 D);
* poprawa połączenia tranzytowego od drogi A-4 przez miasta Oława i Jelcz-Laskowice, do Oleśnicy oraz drogi S-8 poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 1538D i 1466D na terenie gminy Jelcz-Laskowice;
* remont łącznika autostrady A-4 (węzeł Krajków) z drogą krajową nr 94, poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1972D w Sobocisku;
* usprawnienie połączenia tranzytowego od Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Podstrefa Jelcz-Laskowice) do Oleśnicy oraz drogi S-8, poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1545D w Miłoszycach (ul. Główna);
* budowane jest rondo w Miłoszycach, w ramach zadania mającego na celu usprawnienie połączenia tranzytowego od WSSE do Oleśnicy i drogi S-8 poprzez przebudowę skrzyżowania dróg 1535 D, 1545 D i 1539 D w Miłoszycach.

Wydatki i pozyskane środki

W 2014 przy realizacji zadań Powiatowego Zarządu Drogowego uzyskano dofinansowanie w wysokości 28,25 % otrzymanych środków. Na zadania inwestycyjne przeznaczono 1.733.759,36 zł. W 2015 przy realizacji zadań uzyskano dofinansowanie w wysokości 38,36 % otrzymanych środków. Na zadania inwestycyjne wydatkowano 2.506.305,21 zł. W 2016 przy realizacji zadań uzyskano dofinansowanie w wysokości 48,19 % otrzymanych środków. Zadania inwestycyjne kosztowały 3.661.594,33 zł. W 2017 przy realizacji zadań uzyskano dofinansowanie w wysokości 51,48 % otrzymanych środków. Na zadania inwestycyjne przeznaczono 5.994.672,57 zł. W 2018 na zadania inwestycyjne przeznaczono 4.357.253,27 zł.

Bezpieczeństwo

Także zapewnienie porządku publicznego, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, ulepszenie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej - to kluczowe zadania, wdrażane przez nasz powiat. W związku z tym, wspierano finansowo i organizacyjnie jednostki, powołane do tych celów, m.in. policję i straż pożarną.

Powiat unowocześnia usługi

W latach 2014-2018 w starostwie i jego otoczeniu przeprowadzono szereg przedsięwzięć, które przyczyniły się do usprawnienia funkcjonowania struktur administracji powiatowej i realizacji założonych celów samorządu. Nieustanne podwyższanie jakości obsługi klienta, aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi, informatyzacja i dalsza poprawa estetyki budynku oraz otoczenia - były priorytetowymi zadaniami w tej materii. W efekcie kolejnych prac remontowo-budowlanych systematycznie poprawia się w siedzibie starostwa estetyka pomieszczeń; przede wszystkim polepszają się standardy i warunki obsługi interesantów. Wyremontowano pomieszczenie, w którym do niedawna znajdowało się archiwum zakładowe. Obecnie siedzibę ma tam Wydział Ochrony Środowiska. Archiwum zakładowe przeniesiono do zmodernizowanego budynku przy ul. Warszawskiej, gdzie będzie się mieścił również powiatowy magazyn przeciwpowodziowy. Odnowiono salę konferencyjną Rady Powiatu w Oławie, wyremontowano wiele pomieszczeń biurowych w starostwie, odświeżono klatkę schodową, wymieniono nieszczelne okna, zmodernizowano toalety. W budynku „B” starostwa wykonano nowe wyjście ewakuacyjne, aby poprawić warunki ochrony przeciwpożarowej. Wytrwałość klientów starostwa, którym nie brakowało niedogodności, towarzyszących prowadzonym pracom modernizacyjnym, została zrekompensowana lepszymi warunkami obsługi.

Dla klientów Wydziału Komunikacji uruchomiono elektroniczny system kolejkowy, z możliwością rezerwacji internetowej. Tą metodą można załatwiać sprawy w wydziale, w zakresie rejestracji pojazdów i prawa jazdy. Wdrożenie systemu ma poprawić jakość obsługi mieszkańców i uporządkować kolejki oczekujących na realizację sprawy.

Powiat oławski, jako jeden z 23 w województwie, bierze udział w projekcie, realizowanym przez Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego, pod nazwą „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych” (PEUG). Jest on współfinansowany z funduszy UE, w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego, na lata 2014-2020. Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności regionu, poprzez wzrost liczby i jakości e-usług, dostępnych na platformie, oraz modernizację zasobów geodezyjno-kartograficznych.

Powiat popularyzuje...

...walory przyrodnicze, turystykę rowerową, pielęgnuje tradycje. Chcąc zachęcić mieszkańców powiatu, do uprawiania turystyki rowerowej i aktywnego spędzania wolnego czasu, biuro promocji oławskiego starostwa wydało przewodnik rowerowy, który zawiera szczegółowo opisane trasy rowerowe, zdjęcia i mapki z wyznaczonymi trasami. Za sprawą współpracy samorządów powiatów oławskiego i brzeskiego oraz wydawnictwa „Studio-Plan” z Wrocławia, ukazała się nowa mapa - „Ziemia Brzesko-Oławska”. To pierwsze wydanie topograficzne o takim zasięgu. Szczególnym zaproszeniem do podróży po fascynującym świecie przyrody był wydany trójjęzyczny II tom albumu „Przyroda powiatu oławskiego”. Zawiera on unikatowe fotografie i opisy, przedstawiające piękno lokalnej przyrody. Na zlecenie starostwa powstał także film pt. „Przyroda Ziemi Oławskiej”, nakręcony przez utalentowanego fotografika Grzegorza Bobrowicza. Samorząd podejmuje działania, mające na celu utrwalanie tradycji i wzmacnianie poczucia lokalnej tożsamości wsi. Istnieje silna tradycja tworzenia wieńców dożynkowych, a obrzędy, związane ze świętem plonów, są pielęgnowane z wielkim zaangażowaniem i dbałością o detale. Zarząd Powiatu organizuje od 10 lat konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy powiatu.

Powiat wspiera

Samorząd realizuje program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół średnich, m.in. przyznaje tytuły „Maturzysta Roku”, „Technik Roku” i „Absolwent Roku Szkoły Artystycznej”. Jego celem jest pobudzenie aspiracji edukacyjnych i aktywności młodzieży, promowanie szczególnie uzdolnionych uczniów oraz zachęcanie ich do uczestnictwa w olimpiadach i konkursach. Tytuły przyznaje laureatom Zarząd Powiatu. Samorząd realizuje, od 2005 roku, program stypendialny. Władze powiatu nagradzają prymusów za ponadprzeciętne wyniki w nauce i wspierają najbardziej utalentowanych uczniów, w dziedzinach działalności artystycznej i sportowej. Celem programu jest wyłonienie grupy najzdolniejszych uczniów i objęcie ich mecenatem samorządu powiatowego, udzielenie pomocy umożliwiającej pokonanie materialnej bariery dostępu do edukacji i stymulowanie aktywności młodych ludzi w procesie pozyskiwania wiedzy. Powiat organizuje również otwarte konkursy organizacji pozarządowych, przeznaczając środki na wspieranie oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, ochronę i promocję zdrowia, edukację, kulturę, pomoc społeczną, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i promocję zatrudnienia - aktywizację zawodową osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dziękujemy!

Zrealizowane w minionym czteroleciu inwestycje, w zakresie drogownictwa, modernizacji bazy oświatowej i sportowej, opieki zdrowotnej oraz bezpieczeństwa i kultury znacząco wpłynęły na poprawę jakości życia w naszym powiecie. Pragniemy podkreślić, że wszystkie te działania nie mogłyby zaistnieć bez Państwa wsparcia i akceptacji oraz ogromnego zaangażowania pracowników wszystkich naszych jednostek organizacyjnych. Strategiczne plany, ustalone przed czterema laty, są dalekosiężne i wykraczają poza ramy jednej kadencji, jednak już dziś można stwierdzić, że samorząd, podejmując i urzeczywistniając wiele kluczowych dla społeczności lokalnej projektów, właściwie wykorzystał swoją szansę na perspektywiczny rozwój. Dokonał ogromnego wysiłku inwestycyjnego, aby skalą rozbudowy oraz modernizacji infrastruktury technicznej i społecznej, dotrzymać kroku rosnącemu zapotrzebowaniu mieszkańców. Za dotychczasowe urzeczywistnianie tych ambitnych projektów, w związku z zakończeniem V kadencji oławskiej Rady Powiatu oraz jubileuszem 20-lecia samorządu Powiatu Oławskiego, pragniemy serdecznie podziękować radnym Rady Powiatu kolejnych kadencji, a w szczególności przewodniczącym Rady Powiatu i starostom, wszystkim członkom Prezydium i Zarządu Powiatu. Wyrazy uznania i najserdeczniejsze podziękowania należą się również partnerom z samorządów gminnych, samorządu województwa, administracji rządowej, wojewodzie, urzędnikom Starostwa Powiatowego oraz kierownikom, dyrektorom i pracownikom jednostek organizacyjnych, szefom powiatowych służb, inspekcji i straży, realizującym strategiczne cele powiatu - za podejmowany trud w budowaniu samorządności i demokracji lokalnej. Prosimy przyjąć słowa uznania za aktywność i zaangażowanie w działania, w których centrum znajduje się człowiek z jego potrzebami.

 Prezydium

Fot.: Prezydium Rady Powiatu w Oławie.

 

20-lecie

Fot.: 12 października 2018 odbyła się uroczysta sesja Rady Powiatu w Oławie, z okazji 20-lecia istnienia samorządu Powiatu Oławskiego, reaktywowanego w 1998 roku, w wyniku reformy administracji publicznej. Uczestniczyli w tej sesji m.in. trzej oławscy starostowie, na fot. od lewej - Stanisław Kałuża, Marek Szponar i Zdzisław Brezdeń. Podziękowania za pracę na rzecz lokalnej społeczności przekazał im radny-jubilat i przewodniczący Rady Powiatu trzech kadencji – Józef Hołyński.

 Drogi

Fot.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1581D - ul. Zwierzyniec Duży w Oławie, na odcinku od Zajęczej do końca zabudowy. Przedsięwzięcie, realizowane przez samorząd powiatowy, zostało dofinansowane w połowie przez miasto Oława. W odbiorze drogi po przebudowie uczestniczyli 23 listopada 2017, przedstawiciele inwestora, czyli powiatu oławskiego, starosta Zdzisław Brezdeń i kierownik PZD w Oławie Wojciech Drożdżal.

Ćwiczenia

Fot.: Ćwiczenia sprawdzające współpracę i koordynację powiatowych służb. W 2016 roku nad jelczańskim stawem trenowano akcję ratowniczą po zderzeniu dwóch łodzi.

 

Drogi

Fot.: Odbiór przebudowanej ulicy Stawowej w Jelczu-Laskowicach. Przedsięwzięcie, realizowane przez samorząd powiatowy, zostało dofinansowane przez samorząd gminy Jelcz-Laskowice. Samorząd powiatowy reprezentowali starosta Zdzisław Brezdeń, wicestarosta Bożena Worek i kierownik PZD w Oławie Wojciech Drożdżal.

 Stypendia

Fot.: Uczniowie szkół średnich z powiatu oławskiego, którzy w roku 2017 zostali uhonorowani stypendiami, ufundowanymi przez samorząd powiatowy.

 

Auto

Fot.: Na mikołajki w 2017 roku, władze powiatu przekazały Zespołowi Szkół Specjalnych w Oławie pojazd Peugeot Boxer, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Koszt zakupu tego busa wyniósł 166.500 z, a zakup dofinansował PFRON kwotą 70.398 zł.

 

20-lecie

Fot.: Na jubileuszowej sesji Rady Powiatu obecny starosta Zdzisław Brezdeń w multimedialnej prezentacji przedstawił działalność, inwestycje i inne osiągnięcia powiatu oławskiego w minionym dwudziestoleciu.


 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ