SP OŁAWA

naglowek-cover.png
Baner nagłówkowyBaner nagłówkowyBaner nagłówkowy
Miasto Oława
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice
Gmina Oława
Gmina Domaniów
Temperatura powietrza
13,8°C
Temperatura odczuwalna
11,4°C
  Wilgotność powietrza
51,0%
  Ciśnienie Atmosferyczne
1 005,5hPa
         Prędkość wiatru
6,1m/s
Kierunek wiatru
W
meteo stacja
meteo
Punkty szczepień w powiecie.jpg
Kolejka KM.png
Portal mapowy.png
Przewodnik.png
Lex2.png
BZK.png
Biuro rzeczy.png
Dyzury aptek2.png
Patronat2.png
Album przyroda powiatu.png
Powiat w liczbach2 - baner.png
PCPR.png
PUP.png
PZD.png
RODO5.png
EPUAP.png
Baner1.png
ZPP2.png
baner info3.png
Dziennii.png
grafika
Budżet 2018 wykonany - Zarząd Powiatu z absolutorium
Czwartek  /  27-06-2019  /  Ilość wyświetleń: 1123

Podczas absolutoryjnej sesji Rady Powiatu w Oławie, 26 czerwca, radni oceniali prawidłowość działania organu wykonawczego, w zakresie gospodarki finansowej w roku 2018

Rada Powiatu rozpatrzyła i zatwierdziła sprawozdanie finansowe, wraz z informacją o wykonaniu budżetu za ubiegły rok i udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu. Za przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu głosowało 15 radnych, a 3 się wstrzymało od głosu, natomiast za udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu głosowało 16 radnych, a 2 wstrzymało się od głosu. Wcześniej sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu powiatu w roku 2018 pozytywnie zaopiniował Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu i zaakceptował wniosek Komisji Rewizyjnej rady, w sprawie udzielenia absolutorium. Obok uchwały budżetowej jest to jedna z najważniejszych decyzji podejmowanych przez radę, obrazująca jak samorząd się rozwija, gospodaruje finansami i inwestuje. Radni kontrolują w ten sposób poprawność wydatkowania środków budżetowych.

Podczas sesji starosta Zdzisław Brezdeń zaprezentował Raport o stanie powiatu oławskiego za 2018 r. (aby otworzyć dokument - kliknij). Przy pomocy prezentacji multimedialnej przedstawił najważniejsze ubiegłoroczne wydarzenia, inwestycje i przedsięwzięcia. Raport jest nową instytucją prawa samorządowego i po raz pierwszy znalazł zastosowanie w tym roku. Dokument dotyczy podsumowania działalności organu wykonawczego w roku poprzednim, w szczególności realizacji polityk, programów i strategii, uchwał rady oraz budżetu. Jego rozpatrzenie musi nastąpić na tej samej sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie absolutorium, a więc do końca czerwca. Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę, w której głos mogą zabierać również mieszkańcy. Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem, musi złożyć wcześniej do przewodniczącego Rady Powiatu pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 mieszkańców.

Fot.: Rada Powiatu, na sesji 26 czerwca, oceniała prawidłowość działania organu wykonawczego, w zakresie gospodarki finansowej i udzieliła Zarządowi Powiatu absolutorium

Budżet 2018 wykonany - Zarząd Powiatu z absolutorium

- Jak wynika z przedłożonego Raportu powiatu oławskiego, samorząd rozsądnie i w sposób zrównoważony dzielił budżet i działał aktywnie, aby jak najwięcej środków pozyskać i przeznaczyć na inwestycje – mówi starosta Zdzisław Brezdeń. - Udało się to również dzięki środkom pozabudżetowym, unijnym i dobrej współpracy oraz zaangażowaniu finansowym poszczególnych samorządów gminnych. Powiat oławski wciąż modernizuje i rozbudowuje infrastrukturę, wzmacnia potencjał społeczny i gospodarczy, stara się sprostać oczekiwaniom wszystkich mieszkańców. Należy podkreślić również, że opisywany w raporcie rok 2018 był wyjątkowy dla wspólnoty lokalnej, bo obchodziliśmy wtedy dwie ważne rocznice - 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 20-lecie reformy samorządowej, w efekcie której władze lokalne zaczęły samodzielnie decydować o sprawach istotnych dla wspólnoty i stały się ważnym uczestnikiem przemian.

Ubiegłoroczny budżet rada przyjęła 28 grudnia 2017 r., ustalając dochody na 67 712 587 zł, przychody w wysokości 4 000 000 zł oraz wydatki w wysokości 70 415 147 zł, rozchody w wysokości 1 297 440 zł. W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian planu dochodów i wydatków zarówno uchwałami Rady Powiatu, jak i Zarządu Powiatu.

- Priorytetowym celem polityki finansowej Powiatu Oławskiego w roku 2018 było dalsze poszukiwanie metod i rozwiązań pozwalających na utrzymaniu zadłużenia powiatu na bezpiecznym poziomie, przy jednoczesnej realizacji nowych zadań zapisanych w budżecie i utrzymanie poziomu bieżącego funkcjonowania na dotychczasowych standardach – mówi starosta Zdzisław Brezdeń.

W ubiegłym roku budżetowym udało się zwiększyć dochody powiatu o 10 595 276,53 zł, a wydatki o 6 287 325,46 zł. Ostatecznie budżet powiatu został wykonany po stronie dochodów na kwotę 78 307 863,53 zł, tj. w 102,47 %, a po stronie wydatków na kwotę 76 702 472,46 zł, tj. w 93,06 %. Do mniejszego wykonania wydatków przyczyniły się przede wszystkim oszczędności uzyskane w wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych na wyłonienie wykonawców zadań inwestycyjnych, późniejsze podpisanie umowy na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Oławie”, którego realizacja została przesunięta na rok 2019, a także konsekwentne prowadzenie polityki ograniczania wydatków bieżących. Zwiększono także wartość mienia powiatu, przez zrealizowanie 23 zadań budowlanych i modernizacyjnych za łączną kwotę 8 734 920,23 zł. Budżet Powiatu zamknął się nadwyżką w kwocie 1 605 391,07 zł przy planowanym deficycie 6 006 494 zł. W 2018 roku nie wyemitowano planowanych serii obligacji na łączną kwotę 4 000 000 zł. Powiat na dzień 31.12.2018r. posiadał zadłużenie w wysokości 11 511 220 zł, co w stosunku do wykonanych dochodów stanowi 14,70 % i odnotowało spadek w stosunku do końca roku 2017 o kwotę 1 297 438,77 zł. - To zadłużenie bezpieczne, ale wcale nie oznacza, że jest ono niskie. Dzięki pozyskaniu dodatkowych, zewnętrznych środków udało się sfinansować wiele przedsięwzięć w dziedzinach, takich jak drogownictwo, ochrona zdrowia, opieka społeczna i oświata – dodaje starosta.

Największe znaczenie w budżecie (27,43% wszystkich pozyskanych dochodów) mają dochody z tytułu udziałów Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Podobnie jak w roku 2017 wpływy są wyższe od założonych przez Ministerstwo Finansów w ustawie budżetowej. Ponadplanowe dochody wystąpiły także w przypadku udziałów Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Tutaj dochody wzrosły o 794 829,29 zł. Sytuacja ta jest kontynuacją trendu z roku 2015, co świadczy o utrzymywaniu się dobrej sytuacji gospodarczej.

Spośród wszystkich dochodów 56,46 % stanowią transfery bezpośrednie z budżetu państwa, tj. subwencje i dotacje. Założone kwoty przyjmowane są ściśle według informacji podawanych przez organy przekazujące środki (w zdecydowanej większości jest to administracja rządowa) i na ogół są wykonywane w 100%. Blisko 40% środków Powiatu stanowią dochody własne, czyli te, na pozyskiwanie których samorządy posiadają większy, bądź mniejszy, ale bezpośredni wpływ. Najważniejszym źródłem dochodów własnych są udziały Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT). Podatki i opłaty lokalne stanowią kwotę 3 046 400 zł, z tego najważniejsza z nich opłata komunikacyjna wyniosła 1 747 929,72 zł i była wyższa od planowanej kwoty o 6,01 %. Pozostałe dochody własne to wpływy z usług, które wyniosły 4 963 339,98 zł i były związane przede wszystkim ze świadczeniem usług opiekuńczych w Domu Pomocy Społecznej w Oławie oraz wydawaniem map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Istotne znaczenie dla kształtowania się ważnego parametru oceny sytuacji finansowej Powiatu (art. 243 ustawy o finansach publicznych) mają dochody z mienia, a w szczególności dochody pochodzące ze sprzedaży majątku, gdzie w 2018 roku wykonano je w wysokości 773 158 zł (jest to niemal 1 % łącznych dochodów budżetu).

Bardzo ważna jest współpraca samorządów w trakcie realizacji zadań. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na drogach powiatowych zrealizowano w wysokości 1 828 279,60 zł, tj. w 99,77 %. Dotację przekazał Urząd Miasta i Gminy Jelcz – Laskowice w wysokości 904 748,37 zł na współfinansowanie zadania pn. „Usprawnienie połączenia tranzytowego od Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej (Podstrefa Jelcz – Laskowice) do miasta Oleśnica i drogi S-8 poprzez przebudowę skrzyżowania dróg 1535 D, 1545D i 1539 D w m. Miłoszyce – ETAP II”. Pomoc finansowa Gminy Oława wyniosła 569 805,68 zł w tym: 523 916,27 zł na zadanie pn. „Rehabilitacja łącznika autostrady A-4 (węzeł Krajków) z drogą krajową nr 94 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1972 D ETAP II”, 45 889,41 zł na zadanie pn. „Wykonanie chodnika w miejscowości Owczary”. Pomoc finansowa Gminy Miasto Oława wyniosła 200 000 zł na zadanie pn. „Ciąg pieszo – rowerowy ul. Kilińskiego w Oławie droga nr 1574 D”. Natomiast pomoc finansowa Gminy Domaniów wyniosła 153 725,55 zł w tym: 55 000 zł na zadanie pn. „Rehabilitacja łącznika autostrady A-4 (węzeł Krajków) z drogą krajową nr 94 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1972 D ETAP II”, 63 793,55 zł na zadanie pn. „Przebudowa chodnika w m. Piskorzów dr. 1590 D”, 34 932 zł na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi 1590 D i 1591 D – Piskorzówek”.

Dotację celową otrzymaną z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego przekazała Gmina Jelcz - Laskowice w wysokości 670 780,11 zł w związku z rozliczeniem przejętego przez Powiat gimnazjum w Jelczu – Laskowicach. Dotacje celowe otrzymane z powiatu dotyczące wpłat za pobyt w Domu Dziecka oraz w rodzinach zastępczych na terenie powiatu oławskiego zrealizowano w wysokości 845 284,71 zł tj. 107,52 %. Natomiast wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących w związku z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wyniosły 768 468,55 zł tj. 110,03 % . Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na prowadzenie Biblioteki Pedagogicznej zrealizowano w wysokości 189 738 zł, tj.100 %.

Powiat Oławski pozyskuje także dochody, które odprowadzane są do budżetu państwa. Uzyskane dochody stanowią należności Skarbu Państwa, natomiast Powiatowi przysługuje określony ustawowo procent zebranych środków. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zrealizowano w wysokości 785 081,26 zł, tj. 112,15 %.

Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” na zadanie Powiatu Oławskiego pn. „Rehabilitacja łącznika autostrady A-4 (węzeł Krajków) z drogą krajową nr 94 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1972D ETAP II” wyniosła 1 774 784,00 zł tj. 100 % natomiast na zadanie pn. „Usprawnienie połączenia tranzytowego od Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej do miasta Oleśnica i drogi S-8 poprzez przebudowę skrzyżowania dróg 1535 D, 1545D i 1539 D w m. Miłoszyce – ETAP II” dotacja wyniosła 834 953 zł tj. 100 %. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wyniosła 143 724,84 zł, a przeznaczona została na sfinansowanie zakupu sprzętu dla SOR w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oławie. Dotacja celowa w dochodach bieżących w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wyniosła 225 897,36 zł i przeznaczona była na realizację projektu pn. „Nowoczesna edukacja” dla uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej Zespołu Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych w Oławie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w ramach Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Dotacja celowa i płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wyniosła 193 314 zł i była przeznaczona na realizację projektu „Nowa jakość kształcenia zawodowego 2” w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego ze środków EFS.

Dotacja celowa w dochodach majątkowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wyniosła 546 750,29 zł tj. 33,93 % i przeznaczona była na realizację projektu pn. „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Realizacja dochodów Powiatu na poziomie 102,47 % planu rocznego pozwoliła na realizację wydatków zgodnie z planem. Wydatki budżetu Powiatu Oławskiego za rok 2018 roku, zaplanowane w wysokości 82 426 572,00 zł, zrealizowano w kwocie 76 702 472,46 zł tj. 93,06 % założonego planu. Podkreślić należy, że pomyślnie przebiegała realizacja wydatków bieżących, które zrealizowano w wysokości 66 805 996,48 zł, tj. 97,44%, natomiast wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 9 896 475,98 zł, tj. 71,37 %. Z kolei przychody budżetu Powiatu Oławskiego wyniosły 6 873 054,42 zł tj. 94,10 % planu rocznego wynoszącego 7 303 934,00 zł. Wykonanie rozchodów w 2018 roku wyniosło 1 297 438,77 zł, tj. 99,99 % i dotyczyło spłaty udzielonych kredytów.

- Oceniany budżet przygotowano uwzględniając specyfikę naszego powiatu, jak również tego, co dzieje się w otoczeniu społeczno-gospodarczym w naszym kraju. Cieszy fakt, że praca ta została doceniona – podsumowuje szef Zarządu Powiatu. - Racjonalizacja wydatków i pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych spowodowały, że wynik finansowy budżetu powiatu za rok 2018 jest dobry. Stabilna sytuacja finansowa gwarantuje realizację zadań bieżących i kluczowych projektów dla rozwoju powiatu. Absolutorium jest efektem starań na rzecz powiatu i jego mieszkańców oraz wspólnym sukcesem zarządu, radnych, pracowników starostwa i wszystkich powiatowych jednostek, inspekcji i straży, których zaangażowanie zapewniło prawidłowe funkcjonowanie zarządzanych obszarów i pozwoliło zamknąć miniony rok budżetowy. To właśnie wszystkich Państwa praca została pozytywnie oceniona – podkreśla starosta Zdzisław Brezdeń. - Dziękuję wszystkim, którzy w minionym roku budżetowym udzielili nam wsparcia, a w szczególności Radzie Powiatu w IV i V kadencji za współdziałanie na rzecz wszechstronnego rozwoju powiatu i za udzielenie absolutorium, a obecnemu i poprzedniemu Zarządowi Powiatu za determinację, solidną pracę i odpowiedzialne realizowanie założeń budżetu.

Starosta Zdzisław Brezdeń kieruje także podziękowania do samorządów gminnych - za współdziałanie w realizacji wielu strategicznych, infrastrukturalnych zadań, służących wszystkim mieszkańcom.


Ważniejsze przedsięwzięcia realizowane przez Powiat Oławski w 2018 roku  

 Fot.: Przebudowa drogi 1562 D w m. Owczary

Zadania realizowane w 2018 roku


Fot.: Przebudowa drogi powiatowej 1570D – chodnik przy ul. Lipowej w Oławie

Zadania realizowane w 2018 roku


Fot.: Przebudowa drogi 1574 D  
– ul. Kilińskiego w Oławie

Zadania realizowane w 2018 roku

 
Fot.: Przebudowa drogi 1574 D  – ul. Kilińskiego w Oławie 

Zadania realizowane w 2018 roku

 
Fot.: Rehabilitacja łącznika autostrady A4 (węzeł Krajków) z drogą krajową nr 94

Zadania realizowane w 2018 roku


Fot.: Budowa zatoki autobusowej przy Powiatowym 
Centrum Edukacyjno-Rewalidacyjnym z Zespołem Szkół Specjalnych w Oławie 

Zadania realizowane w 2018 roku

 Fot.: Budowa ronda w m. Miłoszyce 
Zadania realizowane w 2018 roku

  Fot.: Budowa ronda w m. Miłoszyce
Zadania realizowane w 2018 roku


 Fot.: 12 października 2018 r. odbyła się uroczysta sesja Rady Powiatu w Oławie, z okazji 20-lecia istnienia samorządu Powiatu Oławskiego, reaktywowanego w 1998 roku, w wyniku reformy administracji publicznej
Zadania realizowane w 2018 roku

 Fot.: Dzień Flagi RP w 2018 roku był świętem szczególnym - na oławskim Rynku odbył się bieg sztafetowy „100 na 100 z biało-czerwoną”. 10 sztafet przebiegło z flagą łącznie sto kilometrów, czcząc w ten sposób stulecie odzyskania niepodległości
Zadania realizowane w 2018 roku


 Fot.: Powiat Oławski uczcił 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Odsłonięcie Pomnika 100-lecia Niepodległej
Zadania realizowane w 2018 roku

Zadania realizowane w 2018 roku

Zadania realizowane w 2018 roku


Fot.: Patriotyczna wieczornica zorganizowana z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Zadania realizowane w 2018 roku

 Fot.: Premiera filmu Przyroda Ziemi Oławskiej 
Zadania realizowane w 2018 roku

 Fot.: Piknik Pszczelarski

Zadania realizowane w 2018 roku

 Fot.: Wydanie nowego Przewodnika rowerowego powiatu oławskiego

Przewodnik rowerowy


Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ