SP OŁAWA

naglowek-cover.png
Baner nagłówkowyBaner nagłówkowyBaner nagłówkowy
Miasto Oława
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice
Gmina Oława
Gmina Domaniów
Temperatura powietrza
13,8°C
Temperatura odczuwalna
11,4°C
  Wilgotność powietrza
51,0%
  Ciśnienie Atmosferyczne
1 005,5hPa
         Prędkość wiatru
6,1m/s
Kierunek wiatru
W
meteo stacja
meteo
Punkty szczepień w powiecie.jpg
Kolejka KM.png
Portal mapowy.png
Przewodnik.png
Lex2.png
BZK.png
Biuro rzeczy.png
Dyzury aptek2.png
Patronat2.png
Album przyroda powiatu.png
Powiat w liczbach2 - baner.png
PCPR.png
PUP.png
PZD.png
RODO5.png
EPUAP.png
Baner1.png
ZPP2.png
baner info3.png
Dziennii.png
grafika
Nowy budżet powiatu i nowe zadania
Wtorek  /  08-01-2019  /  Ilość wyświetleń: 2079

Budżet powiatu na 2019 rok

Blisko 76,5 mln zł złotych po stronie dochodów i prawie 86 mln zł po stronie wydatków - na takim poziomie kształtuje się budżet powiatu oławskiego na 2019 rok. Rada Powiatu przyjęła uchwałę w tej sprawie na ostatniej grudniowej sesji. - Budżet na 2019 rok to wiele kolejnych wyzwań inwestycyjnych oraz przedsięwzięć i zadań istotnych dla mieszkańców naszego powiatu – podkreśla starosta Zdzisław Brezdeń

- Przygotowując tegoroczny budżet koncentrowaliśmy się na tym, aby był on dostosowany do bieżących potrzeb mieszkańców, a jednocześnie rozwojowy, co ułatwi naszemu samorządowi możliwość optymalnego sięgania po dostępne środki zewnętrzne - mówi starosta Zdzisław Brezdeń. - Szykujemy się na kolejny, intensywny cykl inwestycyjny w związku z rozpoczęciem VI kadencji Rady Powiatu w Oławie 2018 – 2023 oraz na nowe przedsięwzięcia, a te wymagają funduszy.

Fot.: Panorama Oławy - stolicy powiatu.

Powiat oławski

Prognoza dochodów budżetu Powiatu Oławskiego na 2019 rok zamyka się kwotą 76.496.303 zł. Planowane dochody bieżące powiatu wyniosą 74.155.659 zł, natomiast dochody majątkowe 2.340.644 zł. Wydatki oszacowano na poziomie 85.974.003 zł. Planowane wydatki bieżące powiatu wyniosą 70.410.303 zł. Natomiast wydatki majątkowe będą się kształtowały na poziomie 15.563.700 zł. Przyjęto, że przychody osiągną wysokość 10.200.000 zł, a rozchody 722.300 zł.

Zaplanowano deficyt budżetowy, mając na uwadze zabezpieczenie środków na realizację zadań inwestycyjnych, głównie w zakresie przebudowy dróg powiatowych, jednostek oświatowych i wykonania numerycznej mapy cyfrowej. Udział powiatu w przeprowadzanej restrukturyzacji ZOZ w Oławie oraz potrzeby w zakresie finansowania inwestycji drogowych i oświatowych, powodują wzrost wydatków w stosunku do planowanych dochodów, co w konsekwencji skutkuje wystąpieniem deficytu budżetowego. W budżecie na rok 2019 planowany deficyt wyniesie 9.477.700 zł. Źródłem pokrycia tego deficytu i sfinansowania przypadających do spłaty w roku budżetowym zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów w łącznej kwocie 722.300 zł, będą przychody ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 10.200.000 zł.

O wyzwaniach stojącymi przed tegorocznym budżetem mówi szef Zarządu Powiatu Zdzisław Brezdeń: - Planujemy wykonać termomodernizację ostatniego obiektu, w którym mieści się Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Zjednoczonej Europy w Oławie, zlokalizowanego w dawnych koszarach. W 2018 roku procedura wyłonienia wykonawcy przedłużyła się ze względu na zabytkowy charakter obiektu, bo w jego przypadku musi być zastosowana nowa technologia ocieplania nie klasycznym styropianem, tylko za pomocą specjalnych ciepłochronnych tynków. Szykujemy się również do budowy Centrum Praktycznej Nauki Zawodu, która będzie zlokalizowana przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie. Gotowy jest projekt, a powodzenie tego przedsięwzięcia zależeć będzie w dużej mierze od możliwości pozyskania dofinansowania na tę kosztochłonną inwestycję od Urzędu Marszałkowskiego. W 2019 roku zmierzymy się z kolejnymi wyzwaniami związanymi z reformą oświaty i jej drugim etapem, co wiąże się z wieloma działaniami organizacyjnymi - kadrowymi, logistycznymi i finansowymi.

Fot. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Zjednoczonej Europy w Oławie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Oławie

W porównaniu do roku ubiegłego w projekcie budżetu na rok 2019 zakłada się wzrost dochodów bieżących o 7,55 % spowodowany m. in. prognozowanym wzrostem planowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 4.716.249 zł i wzrostem części oświatowej subwencji ogólnej o 1.896.610 zł, natomiast w dochodach bieżących i majątkowych zaplanowano dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy na łączną kwotę 2.154.074 zł.

Najważniejsze zadania i dotacje

Ogółem wśród wydatków majątkowych na przedsięwzięcia drogowe w budżecie powiatu zaplanowano 7.155.000 zł. Są to:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1565 D Jaczkowice – Siecieborowice – granica powiatu – etap I, dł. 4 km” – 2.200.000 zł (*4.400.000 zł - w nawiasach podajemy całkowitą wartość przedsięwzięcia),

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1933 D (Kotowice) – granica powiatu – Zakrzów” – 600.000 zł (1.200.000 zł),

- Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi 1548 D – m. Minkowice Oławskie 550.000 zł (1.100.000 zł),

- Remont nawierzchni placu parkingowego przy Starostwie Powiatowym w Oławie - 350.000 zł.

Zadania inwestycyjne - miasto Oława

- Kontynuacja budowy ciągu pieszo - rowerowego przy ul. Kilińskiego w Oławie (droga nr 1574 D) – 250.000 zł,

- Przebudowa drogi nr 1583 D, ul. Dzierżonia dł. 200 m – 110.000 zł (260.000 zł),

- Przebudowa ulicy Zacisznej w Oławie, droga 1567 D, nawierzchnia o dł. 2,5 km do przejazdu kolejowego 600.000 zł (1.800.000 zł).

Zadania inwestycyjne - miasto i gmina Jelcz-Laskowice

- Opracowanie koncepcji przebudowy drogi nr 1551 D przy ul. Oławskiej w Jelczu – Laskowicach 20.000 zł (60.000 zł),

- Wykonanie chodnika i zarurowanie rowu, droga nr 1538 D w m. Brzezinki, długość 500 m, dojście do przystanku – 400.000 zł.

Zadania inwestycyjne - gmina Oława

- Przebudowa drogi nr 1560 D Godzikowice – Chwalibożyce, długość 3,5 km, 600.000 zł (3.000.000 zł),

- Kontynuacja budowy chodnika w m. Owczary, dł. 250 m, kontynuacja 50.000 zł (100.000 zł),

- Przebudowa drogi w m. Zabardowice, 1567 D, dł. 0,6 km - nawierzchnia asfaltowa, 175.000 zł (350.000 zł).

Zadania inwestycyjne - gmina Domaniów

- Przebudowa drogi nr 1595 D (nawierzchnia, chodnik, kanalizacja) w m. Domaniów, dł. 400 m, 750.000 zł,

- Przebudowa nawierzchni drogi 1591 D Piskorzówek – Nowojowice, długość 3,5 km, 500.000 zł (2.500.000 zł).

Wydatki majątkowe

W wydatkach majątkowych zaplanowano zadanie pn. Zagospodarowanie terenu wokół budynku biurowo-magazynowego przy ul. Warszawskiej, za kwotę 50.000 zł. Z budżetu powiatu finansowane są także zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu. W wydatkach inwestycyjnych zapisano 300.000 zł na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obszaru wiejskiego gminy Jelcz-Laskowice.

Otrzymana dotacja celowa w kwocie 198.000 zł przeznaczona będzie na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Obsługa długu publicznego

Zaplanowane środki w wysokości 1.569.978 zł zostaną przeznaczone na spłatę poręczonego w 2006 roku kredytu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w wysokości 730.000 zł, spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w wysokości 773.678 zł oraz koszty emisji samorządowych papierów wartościowych w kwocie 66.300 zł.

Fot.: Oławski szpital wraz z lądowiskiem dla helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

Powiat wspiera uzdolnionych uczniów

Powiat zaplanował również środki na nagrody: „Maturzysta Roku”, „Technik Roku” i „Absolwent Szkoły Artystycznej” w kwocie 9.000 zł. Na wydatki związane z organizacją konkursów szkolnych przeznaczono ogółem kwotę 31.300 zł, natomiast na upowszechnianie edukacji w drodze realizacji przedsięwzięć edukacyjnych w drodze otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych przeznaczono kwotę 28.000 zł.

Rodziny zastępcze

Plan na 2019 r. wynosi 5.823.451 zł i środki te przeznaczone są m.in. na: utrzymanie 197 wychowanków, pochodzących z powiatu oławskiego, w rodzinach zastępczych na terenie powiatu w wysokości 2.287.793 zł, utrzymanie 27 wychowanków, pochodzących z powiatu oławskiego, w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w kwocie 335.466 zł. Dla organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w budżecie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przeznaczono kwotę w wysokości 580.993 zł.

Powiat bezpieczny i ekologiczny

Na rok 2019 zaplanowane zostały dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 125.000 zł, które zostaną wykorzystane m.in. na zakup i montaż kotłów, w tym wymianę pieców i na udzielanie dotacji na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, w tym na zakup i montaż instalacji zaliczanych do odnawialnych źródeł energii obejmujących: ogniwa fotowoltaiczne, instalacje solarne, pompy ciepła i kotły na biomasę. W budżecie zapisano również wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych – zakup samochodu operacyjnego i dwóch wysokociśnieniowych agregatów wodno-pianowych na potrzeby jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej w Oławie i Jelczu-Laskowicach. Wysokość planowanych na ten cel wydatków wynosi 150.000 zł.

- Obecnie nie widzę żadnych zagrożeń dla realizacji podstawowych zadań własnych, a poziom zadłużenia jest na bezpiecznym poziomie. Jestem zadowolony z tempa prac nad konstruowaniem tego najważniejszego dokumentu finansowego samorządu, a szczególnie z terminu jego przyjęcia – podsumowuje szef Zarządu Powiatu. - Teraz przystępujemy do realizacji zapisanych w nim zadań. Serdecznie dziękuję pracownikom i radnym oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do jego przygotowania i uchwalenia.

Fot. Obradująca 19 grudnia 2018 Rada Powiatu w Oławie przyjęła budżet powiatu na 2019 rok

Budżetowa sesja Rady Powiatu w Oławie


Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ